P  R  A  V  I  L  A
ŠTUDENTSKEGA DOMA
SV. ELIZABETE

Svet zavoda Družinski center mir, zavod za pomoč družinam v stiski, je na svoji seji 22. oktobra 2013 sprejel Pravila Študentskega doma sv. Elizabete.

 I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen (namen)

Študentski dom sv. Elizabete (v nadaljevanju: ŠDE) uresničuje svoje poslanstvo v okviru Družinskega centra mir, zavoda za pomoč družinam v stiski (v nadaljevanju: DCM), ki izvaja vzgojno-izobraževalno delo za študentke in program študentskega doma.

Namenjen je študentkam visokošolskega in univerzitetnega študija oz. študentkam na prvi in drugi stopnji bolonjskega študija (v nadaljevanju: stanovalka).

ŠDE stanovalkam omogoča poleg dobrih bivanjskih in študijskih pogojev tudi celostno osebno rast (duhovno, socialno, kulturno, intelektualno in telesno).

Vzgoja temelji na splošno človeških in krščanskih vrednotah.

2. člen (vodstvo)

ŠDE je organizacijska enota Družinskega centra mir, zavoda za pomoč družinam v stiski, ki ga vodi ravnateljica. Imenuje in razrešuje jo ustanovitelj brez javnega razpisa.

3. člen (komisije)

V ŠDE se organizirata naslednji komisiji:

*  komisija za sprejem in podaljšanje bivanja ter znižanje stanarine,

*  disciplinska komisija.

Komisijo za sprejem in za podaljšanje bivanja ter znižanje stanarine sestavljajo trije (3) člani; ravnateljica in dva člana, ki ju na predlog ravnateljice imenuje direktor DCM. Sejo komisije za sprejem in podaljšanje bivanja ter znižanja stanarine enkrat letno oz. po potrebi skliče ravnateljica. Mandat članov komisije traja tri (3) leta z možnostjo neomejenega ponovnega imenovanja.

Disciplinsko komisijo sestavljajo trije (3) člani, ki jih za vsak primer sproti imenuje direktor DCM. Sejo disciplinske komisije po potrebi skliče ravnateljica ali katera od stanovalk ŠDE.

Obe komisiji imata diskrecijsko pravico.

4. člen (študentski svet stanovalk)

Vsaka stanovalka je članica študentskega sveta stanovalk (v nadaljevanju: ŠSS), ki obravnava življenje in delo v ŠDE ter daje ravnateljici pobude in predloge.

ŠSS se zbere vsaj enkrat letno. Stanovalke imajo pravico do izrednega sestanka ŠSS z vodstvom ŠDE, če to zahteva oz. s tem soglaša več kot tretjina članic ŠSS.

5. člen (predstavnica stanovalk)

Stanovalke na ŠSS izvolijo svojo predstavnico, ki je hkrati predsednica študentskega odbora (v nadaljevanju: ŠO). Izvoljena je za dobo enega študijskega leta z možnostjo podaljšanja.

Predstavnica študentk ima pravico, da skupaj z ravnateljico oblikuje letni program življenja v ŠDE in skrbi za njegovo uresničitev.

Kot predsednica je odgovorna za vodenje in uresničevanje poslanstva ŠO ter hkrati skrbi za povezovanje med stanovalkami in vodstvom ŠDE.

6. člen (študentski odbor)

ŠO sestavljajo predsednica, ki jo izvoli ŠSS, in koordinatorke za različna področja življenja v ŠDE.

ŠO se srečuje z ravnateljico ter v skladu s temeljnim namenom in poslanstvom ŠDE organizira različne dejavnosti in povezovalne dogodke v ŠDE.

ŠO se sestane vsaj trikrat letno: na začetku, pri načrtovanju leta ter ob koncu semestra in leta za ovrednotenje dela.

7.   člen (koordinatorke)

Stanovalke lahko iz svojih vrst izberejo koordinatorke za različna področja življenja v ŠDE, kot na primer:

*  čiščenje,

*  družabno in kulturno življenje,

*  duhovnost,

*  finance,

*  fotografija in druga tehnika,

*  glasba,

*  kronika in urejanje spletnih strani,

*  prostovoljstvo,

*  šport in rekreacija.

Koordinatorke odobri ravnateljica in skupaj določijo odgovornosti.

 

II. KRITERIJI IN NAČIN SPREJEMANJA STANOVALK ter PODALJŠANJA BIVANJA

8. člen (splošni pogoji)

Kandidatka mora za sprejem in podaljšanje bivanja v ŠDE izpolnjevati naslednje pogoje:

*  ima status študentke,

*  je vpisana v 1. letnik oz. je uspešno končala letnik univerzitetnega ali visokošolskega študija oz. letnik na prvi ali drugi stopnji študija po bolonjskem programu,

*  sprejema pravila ŠDE,

*  sprejema krščansko usmeritev in vzgojni koncept ŠDE,

* v primeru podaljšanja bivanja se upošteva tudi dosedanje sodelovanje stanovalke v dejavnostih ŠDE ter spoštovanje pravil.

9. člen (kriteriji za sprejem)

Pri sprejemu stanovalk v ŠDE se poleg zgoraj navedenih pogojev upoštevajo tudi naslednji kriteriji:

*  socialni položaj (prednost imajo kandidatke, ki so materialno slabše preskrbljene),

*  oddaljenost (prednost imajo tiste, ki so doma iz bolj oddaljenih krajev oz. imajo slabe prometne povezave),

*  vrstni red vložene prošnje, pri čemer se za najzgodnejši datum šteje 1. januar tistega leta, v katerem bodo študentke začele študirati oz. bodo študij nadaljevale, tudi če je bila prošnja oddana že prej (pri študentkah, ki so morale prekiniti šolanje zaradi študijskih ali drugih težav, se upošteva datum prve prošnje, razen če sta med oddajo prve in zadnje prošnje minili več kot dve leti),

*  letnik študija (prvi letniki imajo prednost pred višjimi, razen pred študentkami, ki so že stanovale v ŠDE),

*  motivacijsko pismo.

Pri odločanju o sprejemu kandidatk, ki so pridobile pravico do subvencioniranja stroškov bivanja, se pri sprejemu v ŠDE smiselno upoštevajo tudi pravila, ki veljajo za dodeljevanje subvencij študentom za bivanje v študentskih domovih po Pravilniku o subvencioniranju študentov.

V izjemnih primerih lahko ŠDE sprejme tudi druge stanovalce.

10. člen (prošnja za sprejem)

Prošnja za sprejem v ŠDE mora biti v pisni obliki in vsebovati:

*  obrazec za sprejem,

*  na roko napisana prošnja za sprejem v ŠDE (motivacijsko pismo), ki vsebuje:

– kratek življenjepis

– razloge, zakaj želi kandidatka bivati v ŠDE

– njene talente in darove, ki jih je pripravljena deliti s sostanovalkami.

Oddana mora biti po pošti ali osebno na naslov Strossmayerjeva 17, 2000 Maribor.

Prošnje za sprejem v ŠDE za naslednje študijsko leto se sprejemajo od 1. januarja do 30. junija oz. do zasedenosti.

11. člen (izbor novih kandidatk)

Komisija za sprejem obravnava vse pravočasno prispele prošnje ter naredi izbor kandidatk, ki ga potrdi ravnateljica.

Kandidatke morajo biti o prvem krogu sprejemu ali vsaj o možnosti za sprejem praviloma obveščene do 31. julija.

12. člen (izbor kandidatk za podaljšanje bivanja)

Komisija za sprejem in podaljšanje bivanja obravnava vse pravočasno prispele prošnje. Pri tem upošteva tudi kandidatkino osebno angažiranost v ŠDE, prisotnost pri tedenskih srečanjih in drugih aktivnostih v ŠDE.

Odloča tudi o sprejemu tistih kandidatk, ki so v preteklem letu dobile vzgojni ukrep ali pa so zaradi socialnih ali zdravstvenih razlogov imele težave pri študiju.

Prav tako komisija za sprejem obravnava prošnje stanovalk, ki letnik ponavljajo in obdržijo status študenta.

Kandidatke morajo biti o odločitvi komisije obveščene najkasneje do 6. julija.

13. člen (trajanje bivanja in dokazila)

ŠDE sprejema kandidatke s statusom študenta, in to praviloma za eno študijsko leto. Študentke s statusom absolventa sprejema ŠDE do konca rednega absolventskega staža, vendar ne več kot za eno koledarsko leto.

Sprejete kandidatke morajo dokazila o vpisu na študij predložiti najkasneje do 30. septembra, v primeru pogojnega vpisa pa do 10. oktobra.

14. člen (pogodba o nastanitvi in aneks k pogodbi)

Stanovalka ob sprejemu v ŠDE podpiše pogodbo o nastanitvi, ki vsebuje tudi izjavo o sprejemanju usmeritve in pravil ŠDE.

Za vsako nadaljnje študijsko leto se sklene aneks k nastanitveni pogodbi.

Pogodba in aneks se skleneta za eno študijsko leto.

15. člen (dokumenti za podaljšanje bivanja)

Prošnje za podaljšanje bivanja se sprejemajo do 31. maja. Stanovalke jih lahko oddajo osebno ravnateljici ali pošljejo po pošti.

V primeru, da stanovalka za naslednje študijsko leto načrtuje zamenjavo študijske smeri, predloži potrdilo o vpisu na novo smer študija. Podaljšanje bivanja v ŠDE je v primeru zamenjave smeri študija dovoljeno uveljaviti samo enkrat.

III. PRAVICE STANOVALK

16. člen (splošna pravica stanovalk)

Vsaka stanovalka ima pravico do nemotenega študija, vzgoje in počitka.

17. člen (pravica stanovalke do sobe in skupnih prostorov)

Stanovalka, ki je bila sprejeta v ŠDE, ima pravico od 1. oktobra do 30. septembra naslednje leto uporabljati sobo, ki ji je dodeljena, prav tako pa tudi skupne prostore in opremo v njih.

Sobe in skupni prostori ŠDE, ki so namenjeni stanovalkam, so v drugem nadstropju Strossmayerjeve 17 ter v pritličju soba za goste. V vse druge prostore, razen stopnišča in zgoraj omenjenih prostorov, stanovalke nimajo vstopa.

Stanovalke po dogovoru z ravnateljico lahko uporabljajo tudi veliko dvorano v pritličju ter cerkev in sestrinsko kapelo.

V nujnih primerih (nevarnost, nujno vzdrževanje stavbe, zaradi večjih težav s sostanovalkami, ekonomičnosti in podobno) lahko vodstvo ŠDE zahteva preselitev v drugo sobo.

Vodstvo ŠDE lahko posameznim stanovalkam, ki se ne držijo pravil, za določen čas ali do izteka pogodbe omeji pravico do uporabe skupnih prostorov.

Vodstvo ŠDE lahko v poletnih mesecih (to je od 1. julija do 30. avgusta) sobe uporabi za svoje dejavnosti, kar pomeni, da jih morajo stanovalke na zahtevo vodstva izprazniti ali se preseliti v drugo sobo. V takšnem primeru mora ravnateljica najkasneje do 15. maja tekočega leta stanovalko pisno obvestiti o zahtevi oziroma predlogu. Stanovalka mora za čas in v roku, ki je določen v pisnem obvestilu, izprazniti dodeljeno sobo po nastanitveni pogodbi.

18. člen (možnost obiskov)

Stanovalke imajo pravico do obiskov v sobi v dogovoru s sostanovalkami oz. v primeru njihove odsotnosti, sicer pa le v sobi za goste. Moški del obiskov mora stanovalka predčasno najaviti ravnateljici. V primeru kršitev hišnega reda in pravil lahko vodstvo ŠDE stanovalki omeji ali odvzame pravico do obiskov.

Med 20. in 7. uro obiski niso dovoljeni.

19. člen (izredni sestanek)

Stanovalke imajo pravico do izrednega sestanka stanovalk z vodstvom ŠDE, če to zahteva oz. s tem soglaša več kot tretjina vseh stanovalk oz. tretjina članov ŠSS.

 

IV. ODGOVORNOSTI IN DOLŽNOSTI STANOVALK

20. člen (medsebojna odgovornost)

Stanovalke so obzirne druga do druge in si med seboj pomagajo.

Prizadevati si morajo za ustvarjanje pogojev, ki bodo omogočali kvaliteten študij in medsebojne odnose. Avdiovizualna sredstva ali drugi predmeti, ki lahko povzročajo hrup, se uporabljajo samo v soglasju sostanovalke, v nobenem primeru pa ne smejo presegati sobne jakosti. Soglasje sostanovalk je potrebno tudi v primeru daljših telefonskih pogovorov.

21. člen (odgovornost za obiskovalca)

Stanovalka odgovarja za obnašanje svojega obiskovalca in morebitno škodo, ki bi jo le-ta povzročil. Sprejme ga pri vhodnih vratih in ga ob odhodu pospremi do izhoda. Obiskovalec se ne sme sam gibati po študentskem domu niti po drugih prostorih stavbe na Strossmayerjevi 17.

22. člen (odgovornost za stanovanje ter inventar v sobah in skupnih prostorih)

Stanovalke so dolžne skrbeti za svoje sobe in skupne prostore z vidika ekonomičnosti (luči, radiatorji, pipe), varnosti, reda in čistoče, kar lahko preverja ravnateljica ali pooblaščena oseba.

Trikrat na leto (pred božičem, veliko nočjo in na koncu) so stanovalke dolžne generalno počistiti svoje sobe.

V primeru, da sobe ali skupni prostori niso očiščeni, jih na stanovalkine stroške očisti osebje.

Stanovalke so tudi finančno odgovorne za sobni inventar in inventar skupnih prostorov.

V času odsotnosti so stanovalke dolžne zapreti okna v svojih sobah in skupnih prostorih.

Stanovalke so dolžne opozoriti oz. obvestiti ravnateljico o škodi, ki je nastala, ali na nevarnost, da bi škoda lahko nastala.

Škodo, ki je nastala zaradi malomarnosti stanovalk ali njihovih obiskovalcev in za katero se ne more ugotoviti, kdo je zanjo odgovoren, so dolžne povrniti vse stanovalke oz. skupina, ki je bila navzoča ali se zanjo ugotovi, da je odgovorna za nastalo škodo.

23. člen (ključi)

Stanovalka ob vselitvi prejme štiri (4) ključe, ki odpirajo vhodna vrata, stranska vrata, železna vrata na stopnišče in vrata njene sobe. Prejem ključev potrdi s podpisom na reverzu.

Ob daljši odsotnosti (npr. začasna izselitev zaradi študija v tujini) in izselitvi stanovalka vrne ključe ravnateljici, s podpisom na reverzu pa potrdi vrnitev.

Stanovalka, ki je izgubila ključe, je dolžna takoj obvestiti ravnateljico ter poravnati stroške, ki nastanejo ob zamenjavi ključavnice in izdelavi novih ključev. Dolžna je poravnati tudi vse druge morebitne stroške, ki nastanejo v tej situaciji.

24. člen (zaklepanje)

Stanovalka ima možnost svojo sobo zaklepati, vendar ključa ne sme puščati v vratih. Če med njeno odsotnostjo izginejo stvari iz sobe in se ugotovi, da so bila vrata odklenjena, sama nosi odgovornost za nastalo škodo.

Ob vstopu in odhodu iz ŠDE je stanovalka dolžna za seboj zakleniti vhodna in železna vrata.

25. člen (izselitev)

Stanovalka lahko odstopi od nastanitvene pogodbe s 1. v mesecu. Vodstvo ŠDE je dolžna o izselitvi obvestiti vsaj 30 dni pred nameravano izselitvijo in je do takrat dolžna plačevati stanarino.

Stanovalka je dolžna v roku treh (3) dni obvestiti vodstvo ŠDE o izgubi statusa študenta ali absolventa.

Če se ob izselitvi iz ŠDE ugotovi, da je soba v bistveno slabšem stanju, kot bi bila ob normalni uporabi, ravnateljica napiše zapisnik, ki ga podpiše skupaj s stanovalko, ki je škodo povzročila ali je zaradi svojih obiskovalcev odgovorna zanjo. Glede na okoliščine primera, zlasti pa, ko stanovalka ni pripravljena podpisati zapisnika o ugotovitvi škode, ravnateljica imenuje tričlansko (3) komisijo, ki preveri stanje sobe, po potrebi tudi drugih prostorov in zapisniško ugotovi poškodbe ali druge okvare na nepremičnem ali premičnem premoženju. Stanovalka, ki je poškodbe in okvare povzročila ali je zanje odgovorna, je dolžna povrniti nastalo škodo.

26. člen (stanarina in drugi stroški)

Stanovalke prejmejo položnico okoli 10. v mesecu in so jo dolžne plačati v roku osmih (8) dni. V primeru plačilne zamude stanovalka prejme opomin in plača zakonite zamudne obresti. V kolikor stanovalka s plačilom zamuja več kot 30 delovnih dni, je to lahko razlog za izselitev.

Stanovalkam, ki ne morejo plačati stanarine, se lahko na podlagi Pravilnika o odobritvi znižanja stanarine v Študentskem domu sv. Elizabete le-ta zniža.

Stanovalke plačajo stanarino za obdobje od datuma, ki je v nastanitveni pogodbi določen kot prvi dan bivanja (vselitve) v ŠDE in do datuma, ki je določen za izselitev oziroma trajanje pogodbe.

Stanovalka, ki se je v pogodbi dogovorila za vselitev do vključno 14. v mesecu, plača polno mesečno stanarino za mesec vselitve. Tista, ki se vseli od vključno 15. v mesecu pa do konca meseca, pa plača polovično mesečno stanarino za mesec vselitve.

Stanovalka plača v mesecih od 1. julija do 31. avgusta:

*  polovično stanarino, če je v tem času v ŠDE dejansko ne uporablja sobe oz. če v posameznem mesecu v ŠDE biva največ 14 dni,

*  polno stanarino v primeru, da sobo uporablja več kot 14 dni v posameznem mesecu.

Pogoj za polovično stanarino je tudi do 1. julija generalno počiščena soba.

27. člen (skupna srečanja in drugi skupni dogodki)

Stanovalke so se dolžne udeleževati skupnih tedenskih srečanj, ki praviloma trajajo od 20. ure do 21.30.

Dolžne so se udeležiti tudi spoznavno-duhovnega srečanja za vse stanovalke ŠDE.

Stanovalke so dolžne prebrati vsa obvestila na oglasni deski in e-obvestila ter se po njih ravnati.

 

V. HIŠNI RED

28. člen (nočni mir)

Od 23. do 6. ure zjutraj morajo biti v ŠDE izpolnjeni pogoji za počitek, do katerega ima pravico vsaka stanovalka in drugi uporabniki stavbe.

Luč (za učenje) lahko v sobi sveti le ob soglasju stanovalke, sicer je potrebno prostor za učenje poiskati v skupnem prostoru.

V času izpitov ali zaradi prireditev v domu vodstvo doma lahko podaljša ali skrajša čas obvezne tišine.

Stanovalka lahko spi samo v svoji sobi. Prenočevaje zunanjih obiskovalcev v sobah stanovalk ni dovoljeno.

29. člen (kajenje, alkohol in droge)

Kajenje, droge, alkohol in druge prepovedane substance so v ŠDE in drugih prostorih stavbe ter na celotnem območju DCM in njegovi neposredni okolici strogo prepovedani.

Kršitev te določbe je razlog za takojšnjo izselitev.

30. člen (avto in kolo)

ŠDE nima na voljo lastnih parkirnih mest.

Stanovalka lahko v dogovoru z ravnateljico hrani svoje kolo v pritličnem hodniku. ŠDE ne odgovarja za morebitno krajo ali poškodbo kolesa.

Stanovalke, ki hranijo kolesa na hodniku, so dolžne skrbeti za red in čistočo ter prehodnost hodnika.

V primeru neupoštevanja teh pravil se študentkam možnost hrambe koles ukine.

31. člen (red in čistoča)

Za čistočo sob in skupnih prostorov so enako odgovorne vse stanovalke. O razporedu čiščenja se dogovorijo stanovalke med seboj pod vodstvom koordinatorke za čistočo.

Vsaka stanovalka ima na hodniku v posebnih omarah prostor za čevlje, zato morajo biti čevlji vedno pospravljeni. V sobah in skupnih prostorih morajo biti stanovalke v copatih.

Lepljenje plakatov po zidu je dovoljeno le z dovoljenjem ravnateljice.

Študentke so v ŠDE dostojno oblečene.

32. člen (aparati)

Študentke lahko imajo v sobah osebni računalnik brez doplačila elektrike. Glasbene instrumente in radio pa samo ob soglasju sostanovalk in upoštevanju drugih navodil ŠDE.

TV-sprejemnik ima stanovalka lahko v sobi le z dovoljenjem ravnateljice. Naročnino za RTV plačuje sama in je to tudi sama dolžna prijaviti.

Za aparate z večjo porabo elektrike (npr. dodatne peči za gretje, klimatske naprave) mora stanovalka dobiti izrecno posebno dovoljenje ravnateljice in plačevati dodatni prispevek za elektriko.

Uporaba interneta je v ŠDE dovoljena le za legalne namene. Vsaka stanovalka je osebno odgovorna za morebitno protizakonito uporabo interneta. Kazensko in odškodninsko je odgovorna za kršitve. Protizakonita uporaba interneta je razlog za izrek disciplinskega ukrepa v skladu z določili teh pravil.

33. člen (osebne stvari, prtljaga in živali)

V sobe smejo stanovalke prinašati le osebne predmete, prtljago in nujno potrebne stvari. Po dogovoru z vodstvom ŠDE lahko stanovalke prinesejo v sobe tudi dodatno stanovanjsko opremo.

Živali v prostorih ŠDE niso dovoljene.

34. člen (prireditve)

Skupnim srečanjem, prireditvam, rojstnodnevnim zabavam in drugim družabnim dogodkom je namenjen skupni prostor in velika dvorana v pritličju.

Ob vsaki prireditvi je potrebno:

*  seznaniti vodstvo z datumom in namenom prireditve,

*  določiti odgovorno osebo, ki skrbi za red med prireditvijo in organizira čiščenje takoj po prireditvi,

*  obvestiti vse stanovalke o prireditvi z obvestilom na oglasni deski.

Vodstvo ŠDE določi, do kdaj je dovoljeno praznovanje. Če prostor po zabavi ni očiščen, čiščenje opravi osebje zavoda na stroške organizatorke.

35. člen (obveščanje)

Vodstvo ŠDE obvešča stanovalke z obvestili na oglasni deski ali po elektronski pošti. Stanovalke so dolžne redno pregledovati obvestila. Pri tem velja, da so stanovalke obveščene, če je obvestilo na oglasni deski tri (3) dni oz. so pretekli trije (3) dnevi od pošiljanja elektronske pošte stanovalkam.

V primeru nevarnosti ali nepredvidenih nujnih vzdrževalnih del lahko vodstvo ŠDE določi, da obvestilo začne veljati takoj oz. uporabi tudi druge načine obveščanja (npr. obisk, telefon, plakati, obvestilo na naslov stalnega bivališča).

36. člen (pravica do vstopa v sobo)

Zaradi požarnovarnostnih razlogov, nujnih vzdrževalnih del, preprečitve morebitne škode in preverjanja identitete stanovalk ter suma kršitve pravil (npr. nedovoljeno prenočevanje, posedovanja nedovoljenih substanc …) imajo ravnateljica ŠDE in pooblaščene osebe pravico do vstopa v sobo stanovalke ne glede na to, ali je tedaj stanovalka v sobi ali ne.

Stanovalke so dolžne omogočiti vstop in zaradi varnosti ne smejo puščati ključa v ključavnici. Ravnateljica ŠDE in pooblaščene osebe so pri tem dolžne spoštovati osebno dostojanstvo in zasebnost stanovalk.

 

VI. KAZENSKE DOLOČBE

37. člen (splošno o kazenskih določbah)

Za lažje kršitve reda lahko ravnateljica ŠDE stanovalki izreče ustni opomin.

Za težje kršitve nastanitvene pogodbe ali pravil oz. za ponavljajoče se lažje kršitve lahko disciplinska komisija ŠDE stanovalki izreče pisni opomin.

Disciplinski ukrep se vpiše v knjigo disciplinskih ukrepov.

38. člen (lažje kršitve)

*  Nespoštljiv odnos do sostanovalk, obiskovalcev ali drugih uporabnikov stavbe,

*  odsotnost na tedenskih srečanjih ali spoznavno-duhovnem vikendu brez osebnega opravičila in dogovora z ravnateljico,

*  povzročanje nepotrebnih stroškov (neprimerno zračenje, neugašanje luči v skupnih prostorih, odmetavanja neprimernih odpadkov v umivalnike in stranišča, ipd.),

*  neločevanje odpadkov,

*  nezapiranje oken in nezaklepanje vrat,

*  malomaren odnos do lastnine ŠDE in drugih stanovalcev hiše na Strossmayerjevi 17,

*  nedovoljena uporaba prostorov in lastnine, ki niso namenjena ŠDE,

*  pomanjkljivo vzdrževanje reda in higiene v sobi, skupnih prostorih in okolici ŠDE,

*  neodgovorno opravljanje dolžnosti,

*  druge lažje kršitve.

39. člen (težje kršitve)

*  Ponavljajoče se lažje kršitve ali njihovo stopnjevanje,

*  storitev prekrška oz. kaznivega dejanja,

*  preurejanje instalacij v sobi, vrtanje po stenah ali prestavljanje vgrajene opreme,

*  samovoljna zamenjava ali montiranje ključavnic ter ponaredba ključev,

*  neprijava izgube ključev vodstvu ŠDE,

*  neupoštevanje vodstva ŠDE glede zaklepanja vhodnih vrat,

*  neobvestitev vodstva ŠDE o nastali ali preteči škodi,

*  kršitev tajnosti pisem in drugih pošiljk ter zloraba elektronskih medijev,

*  odnašanje inventarja iz prostorov,

*  povzročanje škode oz. velika malomarnost do premoženja ali stanovalcev na Strossmayerjevi 17,

*  nepripravljenost povrniti povzročeno škodo,

*  omogočanje prenočevanja drugim osebam brez soglasja vodstva,

*  zloraba internetne povezave,

*  povzročanje hrupa v nočnem času in motenje sostanovalk ter drugih pri počitku,

*  vodenje moškega dela obiskovalcev v sobe brez ravnateljičinega dovoljenja,

*  neupoštevanje določil vodstva glede kajenja, alkohola in drog,

*  druge težje kršitve.

40. člen (odpoved nastanitvene pogodbe)

Pogodba se stanovalki odpove v primeru:

*  če stanovalka s kršitvami nadaljuje kljub prejetemu pisnemu opominu,

*  če ne poravna odškodnine za škodo, ki jo je povzročila ali bila sopovzročiteljica,

*  če brez soglasja ravnateljice oddaja drugim osebam svoje ali druga ležišča v ŠDE,

*  če je kriva za požar ali drugo veliko škodo na premoženju študentskega doma,

*  če ovira vselitev sostanovalke,

*  če se samovoljno preseli,

*  če iz skupnega premoženja ŠDE in iz sob sostanovalk v svojo sobo brez dovoljenja ravnateljice odnaša stvari in opremo,

*  če se je nabralo za več kot 30 dni zamud pri plačilu stanarine in drugih stroškov.

Pogodba se odpove z odpovednim rokom pet (5) dni, v katerih mora stanovalka oditi iz študentskega doma in odnesti svoje stvari.

41. člen (takojšnja izključitev)

Če stanovalka huje krši pravila ŠDE, zlasti pa, če je nasilna, krade, uničuje nepremično in premično premoženje ŠDE ali premoženje drugih stanovalk, če zlorablja prostore v protipravne namene ali uničuje uradna obvestila na oglasnih deskah ter krši določila hišnega reda o nočnem miru ter kajenju, alkoholu in drogah, se jo takoj izključi iz ŠDE.

O izključitvi odloča disciplinska komisija.

V tem primeru se stanovalki odpove nastanitvena pogodba v skladu s prejšnjim členom, s tem da mora stanovalka študentski dom zapustiti najkasneje v 48 urah.

42.   člen (prepoved obiskov)

Če hišni red ŠDE kršijo obiskovalci stanovalke, lahko ravnateljica določi prepoved nadaljnjih obiskov stanovalk ali prepove obiske določenega obiskovalca, ki je povzročil težave ali škodo.

43. člen (komisijska izselitev)

Če stanovalka, ki bi se morala izseliti, tega noče storiti, se izvede komisijska izselitev. V komisiji, ki jo imenuje ravnateljica ŠDE, so: pooblaščena oseba ŠDE, predstavnica stanovalk ali njena namestnica in vsaj še ena priča. Če predstavnica stanovalk noče biti navzoča, se izselitev izvede brez njene navzočnosti. Stanovalka, ki bi se morala izseliti, lahko pripelje svojo pričo, vendar samo eno.

44. člen (izvedba komisijske izselitve)

Stanovalka najmanj osem (8) dni pred komisijsko izselitvijo dobi pisno obvestilo. Če ni navzoča ali noče sprejeti obvestila o komisijski izselitvi, se pisno obvestilo objavi na oglasni deski ŠDE, kopija obvestila pa se pošlje priporočeno na naslov stalnega bivališča stanovalke. Ob komisijski izselitvi komisija napravi zapisnik o izselitvi in popis vseh osebnih stvari stanovalke, ki jih nato prevzame pooblaščena oseba ŠDE.

Komisijska izselitev se lahko opravi tudi v odsotnosti stanovalke. Osebne stvari pooblaščena oseba ŠDE zadrži, dokler stanovalka ne vrne ključev, poravna stroškov izselitve, morebitne škode oz. preostale stanarine. Če ni dodatnih zapletov in posebnih dodatnih stroškov, povezanih z izselitvijo, se šteje, da znašajo stroški izselitve toliko, kot znaša dvomesečna stanarina.

Če stanovalka ne prevzame svojih stvari v petnajstih (15) dneh po izselitvi, se šteje, da se jim odpoveduje, in se oddajo dobrodelnim ustanovam.

Če stanovalka, ki bi se morala izseliti, to fizično preprečuje, vodstvo ŠDE ob prvi priložnosti zamenja ključavnico sobe, ravnateljica pa imenuje komisijo, ki izvede izselitev.

45. člen (možnost pritožbe)

Zoper odločitev ravnateljice oz. drugega člana vodstva ŠDE oz. DCM se stanovalka lahko v petih (5) dneh pritoži direktorju DCM, ki pritožbo obravnava v roku petnajstih (15) dni. Pritožba ne zadrži izvršitve odločitve – sklepa.

 

VII. KONČNE DOLOČBE

46. člen (začetek veljavnosti)

Ta pravila začnejo veljati, ko jih sprejme svet zavoda Družinskega centra mir, zavoda za pomoč družinam v stiski. Ko začnejo veljati ta pravila, prenehajo veljati Pravila Študentskega doma sv. Elizabete, ki so bila sprejeta na seji sveta zavoda 2. oktobra 2012.

V Mariboru, 22. oktobra 2013